Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport

18/11/2018 18:31

BBCo – Be a Better Coach – Enhancement the qualifications of coaches through the transfer of good practices

No 2017-2606/001-001

Project realised within the Erasmus+ Sport Programme

Partnership:

KS Prądniczanka – the leader (Poland)
FK Gascontrol Havířov, z.s. (Czech Republic)
ORAVAN Oravská Jasenica (Slovakia)
UKS Jedynka (Poland)

The project goals:

Responding to the needs expressed by the European institutions, the project addresses its purpose: promotion of education in and through sport with special focus on qualifications development. The key objective of the project is to enhance a good governance and capabilities of sports clubs' staff engaged in trainings of women’s football teams in countries participating in the project, through transfer of good practices aimed at improvement of knowledge, skills and competences. Additional goal of the project is to establish a network for closer cooperation and better transfer of sport-educational know-how in order to implement the project achievements and promote women's football. Achieving these results will contribute to popularization of women's football and increase the impact of this sport in the social sphere. Elevated qualifications will bring success of teams, will attract new members and promote sport and European social values.

 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport

Partnerstwo:

KS Prądniczanka – the lider (Polska)
FK Gascontrol Havířov, z.s. (Czechy)
ORAVAN Oravská Jasenica (Słowacja)
UKS Jedynka (Polska)

Cele projektu:

Odpowiadając na potrzeby wyrażane przez instytucje europejskie, projekt ma na celu promocję edukacji w sporcie i poprzez sport ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kwalifikacji.

Głównym celem projektu jest poprawa dobrego zarządzania i potencjału kadry klubów sportowych zaangażowanych w szkolenia kobiecych drużyn piłkarskich w krajach uczestniczących w projekcie, poprzez transfer dobrych praktyk mających na celu poprawę wiedzy, umiejętności i kompetencji. Dodatkowym celem projektu jest stworzenie sieci umożliwiającej bliższą współpracę i lepsze przekazywanie wiedzy w zakresie sportu i edukacji w celu wdrażania osiągnięć projektu i promowania kobiecej piłki nożnej.

Osiągnięcie tych rezultatów przyczyni się do popularyzacji kobiecej piłki nożnej i zwiększy wpływ tego sportu na sferę społeczną. Podniesione kwalifikacje przyniosą sukces drużynom, pomagając w pozyskaniu nowych zawodników i kibiców co umożliwi skuteczną promocję sportu i europejskich wartości społecznych.

 

 Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport Projekt zrealizowany w ramach Programu Erasmus+ Sport

Śledź nas

Szukaj zawodnika
Erasmus program logo 1 Erasmus program logo 2
Almax artfoods Columbus Energy Enprom Optilux MTW Hurtownia Materiałówka Petecki Dach Mar Melba Jurajskie Autoswiatlo Smolka Elektrosystem Base system